I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder (”aflønningsbekendtgørelsen”) § 22, skal virksomheder med en hjemmeside offentliggøre oplysninger om, hvordan virksomheden lever op til kravene i § 5, stk. 1, § 6, § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, §§ 8, 9, 11, 13, § 15, stk. 3, §§ 16 og 17, i det omfang de pågældende krav finder anvendelse på virksomheden.

I overensstemmelse hermed oplyser Kirk Kapital Fondsmæglerselskab (”Selskabet”) følgende:

  • Bestyrelsen har under hensyntagen til Selskabets størrelse og organisation samt omfanget af Selskabets aktiviteter fastsat en lønpolitik.
  • Lønpolitikken revideres som minimum ĂŠn gang ĂĽrligt. Lønpolitikken er senest godkendt pĂĽ generalforsamlingen d. 29. april 2021.
  • Bestyrelsen har fastlagt en proces for ĂĽrlig kontrol af lønpolitikkens efterlevelse, herunder kontrol med aflønning af direktionen og øvrige vĂŚsentlige risikotagere, samt en vurdering af kompetencerne hos den afdeling, der udarbejder og fører kontrol med lønpolitikken.
  • Lønpolitikken fastsĂŚtter principperne for aflønning i Selskabet, herunder specifikke retningslinjer for aflønning af bestyrelsen, direktionen samt vĂŚsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner.
  • Selskabet har ikke nedsat et aflønningsudvalg.
  • FormĂĽlet med lønpolitikken er at sikre de overordnede principper i aflønningsbekendtgørelsen § 9 i, herunder at sikre, at Selskabet har en lønpolitik og lønpraksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.
  • Aflønning af direktionen bestĂĽr af en fast løndel samt en eventuel variabel løndel. Den variable løndel kan i henhold til lov om fondsmĂŚglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter (”fondsmĂŚglerloven”) § 109 udgøre op til 50% af den faste løn inkl. pension og tildeles i overensstemmelse med principperne om tildeling af variabel løn i fondsmĂŚglerloven og aflønningsbekendtgørelsen.
  • Selskabet har besluttet, at der i forhold til øvrige vĂŚsentlige risikotagere ikke anvendes variabel løn.
  • Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som afspejler omfanget af bestyrelsesmøder samt kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer.