Assets
DKKbn

2018
1,7
2019
2,1
2020
2,2
2021
2,5
2022
2,3

Return
ROA %

2018
-4
2019
11
2020
6
2021
17
2022
-7

Om

Vores arbejde med finansielle
investeringer

Finansielle Investeringer udgør den traditionelle del af formueforvaltningen i Kirk Kapital. Vi administrerer investeringerne gennem Kirk Kapital Fondsmæglerselskab, hvor vi varetager ovenstående del af formuen i Kirk Kapital, samt en række eksterne porteføljer.

Hvordan vi investerer

Fokus på porteføljekonstruktion

Vi investerer globalt uden geografiske hensyn og i alle kendte aktivklasser, inklusive hedgefonde, private equity, ejendomme og skov. Snarere end at håndtere værdipapirudvælgelsen selv, ligger vores fokus på porteføljekonstruktion, manager selection og risikostyring. Vi samarbejder med en række af verdens bedste kapitalforvaltere.

Vi forvalter i dag 20 porteføljer for fem familier og en velgørende fond, med en samlet aktivmasse på ca. 8 mia. kr. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til hver enkelt kunde, hvor vi bl.a. tager højde for erhvervsaktiviteter og øvrige ejerskaber for at sikre den rigtige risikoprofil.

Vores styrker ligger ikke mindst i vores uafhængighed, der tillader os at vælge de bedste løsninger for vores kunder, samt i vores familie-baserede ejerskab, der har fokus på kommende generationer.


I Kirk Kapital Fondsmæglerselskab opererer vi med tidshorisonter i vores porteføljer, der strækker sig over flere generationer. Vi associerer derfor investeringer med tålmod og disciplin.

For os handler investeringer først og fremmest om at blive betalt for at påtage sig risiko: Al risiko, der ligger udover en sikker placering i pengemarkedet, kræver en kompensation i form af et højere forventet afkast. Og fordi vi som langsigtede investorer kan absorbere periodiske tab, kan vi påtage os risiko mod en så høj kompensation som muligt.

I investeringstermer kalder vi den kompensation for en præmie – en præmie som vi forlanger at modtage for de tilhørende risici. Vi ynder at sige, at vi som langsigtede investorer høster risikopræmier over tid. Det er kernen i vores investeringsfilosofi.

Denne filosofi udspringer fra en opfattelse om, at de finansielle markeder grundlæggende agerer effektivt på lang sigt, og at der derfor findes et rationelt forhold mellem det forventede afkast på et aktiv og den tilhørende risiko.

Det betyder, at vi i høj grad accepterer og påskønner det afkast, der kan opnås ved at investere passivt i de finansielle markeder. Vi kalder det et markedsafkast. På lang sigt er markedsafkastet særdeles eftertragtet og mange investorer må nøjes med mindre.

Det afholder os dog ikke fra at søge overnormale, risikojusterede afkast. En kilde hertil kan være vores investeringer indenfor illikvide aktivklasser som private equity og hedgefonde. En anden vores arbejde med en taktisk rotation mellem aktivklasserne, hvor vi udnytter at forskellige økonomiske konjunkturer belønner forskellige typer af investeringer forskelligt over tid.


Vi har stort fokus på alternative aktivklasser, som f.eks. private equity, og har gennem de seneste år opbygget nye programmer for en række af vores partnere.


Vores omkostningsstruktur er transparent, med en fast kendt betaling uden skjulte gebyrer eller kick backs til os fra vores leverandører. Alle skalafordele i form af lavere omkostninger til eksterne kapitalforvaltere, kurtagesatser og depotgebyrer tilfalder automatisk samtlige af vores kunder. På den måde er vi mere som en klub end en traditionel formueforvalter, og vi har ingen internt forvaltede produkter, der skal have forrang i porteføljerne.


Vi tilbyder vores kunder frit valg af depotbank, og vi eksekverer vores handler gennem flere handelsmodparter. Vi sørger for alle transaktioner, inklusiv kald og distributioner fra kapitalfonde, og giver daglig adgang til porteføljerne med et online-rapporteringsværktøj.


Som fondsmæglerselskab er vi regulerede af Finanstilsynet, og vi opfylder formelle krav til for eksempel certificering af vores porteføljeforvaltere.


ESG

Hvordan vi arbejder med bæredygtighed

Kirk Kapital Fondsmæglerselskab er en langsigtet investor, som fokuserer på at skabe afkast baseret på ansvarlige overvejelser og initiativer. Vi har implementeret en ansvarlig investeringspolitik baseret på medlemskaber i FN’s Global Compact samt FN’s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI). Vi er medlemmer af diverse netværksfora såsom DANSIF og Finansforeningens ESG-netværk, mens vi søger at være aktive ejere ved at engagere os i investeringskomiteer og ESG advisory boards.

Vi har en ambition om at understøtte bæredygtig udvikling gennem vores investeringer. På den ene side handler vores strategi på området om at beskytte vores investeringer mod for eksempel klimarisici, og på den anden side om at bidrage til bæredygtige løsninger.

Vi har etableret en ESG-komite bestående af både interne og eksterne medlemmer til at sætte det strategiske ambitionsniveau.

Allokering af portefølje

15%

Obligationer

Som udgangspunkt holder vi altid obligationer i vores porteføljer, selv for kunder med høj risikotolerance.

Vi gør dette af to hensyn. For det første kan vi sænke den samlede porteføljerisiko ved at investere i obligationer og hæve det forventede risikojusterede afkast. For det andet tjener obligationer som en likvid reserve.

Vi investerer hovedsageligt i dansk realkredit- og statsobligationer, men også i virksomhedsobligationer og -lån, samt emerging market debt

45%

Aktier

Børsnoterede aktier fungerer som en væsentlig byggeblok i vores porteføljekonstruktion.

Vi sammensætter en diversificeret aktieportefølje som en kombination af aktivt forvaltede strategier, omkostningseffektive indeksfonde samt fonde, der giver os en passiv og ren eksponering til sektorer, regioner, temaer eller faktorer.

10%

Likvide alternativer

Likvide alternativer er vores betegnelse for hedgefonde og tilsvarende investeringer.

Vi udvælger og allokerer til hedgefonde for at opnå eksponering til handelsstrategier, der ikke blot er ”lang” markedsrisiko, som f.eks. aktier og obligationer er. Hedgefonde kan være mange ting, men de er kendetegnet ved at søge et absolut afkast og med lav korrelation til resten af vores porteføljer.

30%

Private markets

Vi investerer i private markets for at være eksponeret til de dele af markedet, der ikke handles på børsen, og derved opnå et forbedret risikojusteret afkast.

Private markets er vores betegnelse for ikke-likvide investeringer uden for det børsnoterede public market. Vi investerer bla. i private equity, private debt, infrastruktur og ejendomme

22.05.2023

Inflation came as expected - and its not coming down again. Read Teis Knuthsen’s comment in Børsen here:

Læs mere
16.05.2023

We are looking for a full-time Piccolo / Piccoline to join our team in Copenhagen from August 2023. ️.️.️ Are you...

Læs mere
10.05.2023

We must brace ourselves for further interest rate increases in the coming months.

Læs mere
10.05.2023

Curious about Kirk Kapital. Remember to read our 2022 Financial & ESG Report. Annual & ESG report 2022:

Læs mere

Legal information

Kirk Kapital Fondsmæglerselskab blev etableret ved udgangen af 2020 ud fra et ønske om at operere efter de højeste standarder i relation til f.eks. compliance, rapportering og afkast.

Kirk Kapital Fondsmæglerselskab er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Juridisk-information