Oplysninger om aflønning og lønpolitik i Kirk Kapital Fondsmæglerselskab

I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder (”aflønningsbekendtgørelsen”) § 22, skal virksomheder med en hjemmeside offentliggøre oplysninger om, hvordan virksomheden lever op til kravene i § 5, stk. 1, § 6, § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, §§ 8, 9, 11, 13, § 15, stk. 3, §§ 16 og 17, i det omfang de pågældende krav finder anvendelse på virksomheden.

I overensstemmelse hermed oplyser Kirk Kapital Fondsmæglerselskab (”Selskabet”) følgende:

  • Bestyrelsen har under hensyntagen til Selskabets størrelse og organisation samt omfanget af Selskabets aktiviteter fastsat en lønpolitik.
  • Lønpolitikken revideres som minimum én gang årligt. Lønpolitikken er senest godkendt på generalforsamlingen d. 29. april 2021.
  • Bestyrelsen har fastlagt en proces for årlig kontrol af lønpolitikkens efterlevelse, herunder kontrol med aflønning af direktionen og øvrige væsentlige risikotagere, samt en vurdering af kompetencerne hos den afdeling, der udarbejder og fører kontrol med lønpolitikken.
  • Lønpolitikken fastsætter principperne for aflønning i Selskabet, herunder specifikke retningslinjer for aflønning af bestyrelsen, direktionen samt væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner.
  • Selskabet har ikke nedsat et aflønningsudvalg.
  • Formålet med lønpolitikken er at sikre de overordnede principper i aflønningsbekendtgørelsen § 9 i, herunder at sikre, at Selskabet har en lønpolitik og lønpraksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.
  • Aflønning af direktionen består af en fast løndel samt en eventuel variabel løndel. Den variable løndel kan i henhold til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter (”fondsmæglerloven”) § 109 udgøre op til 50% af den faste løn inkl. pension og tildeles i overensstemmelse med principperne om tildeling af variabel løn i fondsmæglerloven og aflønningsbekendtgørelsen.
  • Selskabet har besluttet, at der i forhold til øvrige væsentlige risikotagere ikke anvendes variabel løn.
  • Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som afspejler omfanget af bestyrelsesmøder samt kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer.